Gizlilik Politikamız

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin, ziyaretçilerinin ve diğer tüm ilgili taraflarının temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem göstermektedir. Obdan Sistem, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlemi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirir. Bu kapsamda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak “www.obdansistem.com” internet sitesinin kullanımı esnasında vakıf olunan kişisel verilerin işlenme koşulları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır;

 1. Tanımlar

 • İnternet Sitesi: “www.obdansistem.com” adresinde bulunan internet sitesidir.
 • Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 • Ziyaretçi: İnternet Sitesi’ne erişen tüm kişilerdir.
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
 • Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

 2. İşlenen Kişisel Veriler

 Ziyaretçi’nin;
 • İnternet Sitesi’ne erişimine ve İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak “İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi vb.)” işlenmektedir.
• İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Ziyaretçilere ait “Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)” ve “İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)” işlenmektedir. Yukarıda sayılanlar dışında İnternet Sitesi’nin işletilmesi, geliştirilmesi ve güvenliği için zorunlu olabilecek başka verilerin de Kanun’a uygun olarak işlenmesi mümkündür. 

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 Kişisel veriler İnternet Sitesi’nin kullanılması ve iletişim formunun doldurulması suretiyle tamamen otomatik veya kısmen otomatik yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır. 

Kişisel veriler, Ziyaretçi’nin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan; 

(i) kanunlarda açıkça öngörülmesi
(ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(iv) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir. 

 4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde veya Kanun’un 5/2 maddesinde belirtilen diğer şartlar çerçevesinde, Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak; 

• Ziyaretçi’nin “Kimlik ve iletişim bilgileri”, iletişim formunun doldurulması halinde, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,
• “Site trafik bilgileri” ise bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir.

Ayrıca, 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Kişisel verilerin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi, Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir. 

İnternet Sitesi’nde üçüncü parti çerezler kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, yalnızca sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler kullanılabilmektedir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir. 

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel veriler, Kanun’un 5/2 maddesinin yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin 4. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Obdan Sistem’in topluluk/grup şirketlerine, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, katılımcılarına, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir. 

Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir. 

6. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., Kanun’un 10. maddesi uyarınca veri sahibine haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular, “Perpa Elektrokent A Blok No:1970 Okmeydanı Şişli/İstanbul” adresine iadeli taahhütlü postayla veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi olan “obdansistemgumruk@hs03.kep.tr” isimli adrese güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir. Talep ve başvurularda;
 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bulunması zorunludur. 

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde KOSBİ gereğini en kısa sürede yerine getirir ve İlgili Kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.’nin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret veri sahibine iade edilir. 

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hallerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayette bulunma hakkına sahiptir. 

7. Verilerin Güvenliği 

 Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır. İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır. 

Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.